ประกาศด่วนล่าสุด
Home » ระเบียบการใช้เงินดอกเบี้ยกองทุนสัมพันธ์

ระเบียบการใช้เงินดอกเบี้ยกองทุนสัมพันธ์

ระเบียบการใช้เงินดอกเบี้ยกองทุนมิตรสัมพันธ์ฮากกาแห่งประเทศไทย

1. วัตถุประสงค์
สนับสนุนช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในการจัดการประชุมฮากกามิตรสัมพันธ์ และส่งเสริมให้ทุกสมาคมได้หมุนเวียนกันจัดการประชุม
2. เงินกองทุน
ได้มาจากเงินบริจาคของพี่น้องชาวฮากกาทั่วราชอาณาจักร
3. วิธีการใช้
3.1เจ้าภาพจัดการประชุมจะต้องจัดตั้ง“คณะดำเนินการจัดการประชุม”มีประธาน เหรัญญิกฝ่ายวางแผนและฝ่ายปฏิคม วางแผนเกี่ยวกับเรื่องการจัดประชุมทั้งหมด
3.2เจ้าภาพจัดการประชุมจะต้องนำส่งเอกสารประมาณการค่าใช้จ่ายในการจัดการประชุมไปยังสมาคมฮากกาแห่งประเทศไทยภายใน 180 วัน (6เดือน)ก่อนวันจัดการประชุม หลังจากสมาคมฮากกาได้รับเอกสารแล้ว ให้จัดการประชุมคณะกรรมการกองทุนฯภายใน 30 วัน เมือเอกสารดังกล่าวผ่านการพิจารณาและอนุมัติแล้ว ให้ส่งมอบคืนกับเจ้าภาพจัดการประชุม เพื่อดำเนินการตามเอกสารดังกล่าว
3.3 เจ้าภาพจัดการประชุม หากสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการจัดการประชุมด้วยตนเองได้เท่าไร ส่วนทีคงขาดอยู่จึงไปเบิกจ่ายเงินดอกเบี้ยกองทุนฯ
3.4กอ่นการจัดการประชุมฮากกามิตรสัมพันธ์ 90 วัน เจ้าภาพจัดการประชุมสามารถเบิกค่าใช้จ่ายเตรียมการจัดการประชุมจำนวน 20﹪ของเอกสารประมาณการค่าใช้จ่าย ก่อนการจัดการประชุม 30 วัน สามารถเบิกค่าใช้จ่าย 60﹪ส่วนที่เหลือ 20﹪ให้เบิกหลังการประชุม และเมื่อผู้ตรวจสอบบัญชีได้ตรวจสอบเอกสารเรียบร้อยแล้ว
4.รายรับดอกเบี้ย
กรณีเงินดอกเบี้ยไม่พอกับค่าใช้จ่าย ให้ใช้วิธีเฉลี่ยค่าใช้จ่าย หรือหาเงินบริจาค กรณีที่มีเงินดอกเบี้ยเหลือ ให้นำ 30﹪เข้ากองทุน อีก70﹪นำไปใช้ในด้านการศึกษาของแต่ละสมาคม
5. การจัดการประชุม
ในแต่ละครั้งของการจัดการประชุมฮากกามิตรสัมพันธ์ วัตถุประสงค์เพื่อเชื่อมความสมานฉันท์ส่งเสริมความสามัคคี สร้างเสริมความเข้าใจ และพัฒนาเศรษฐกิจเป็นหลัก ควรหลีกเลี่ยงการกระทำที่ไม่สองคล้องกับวัตถุประสงดังกล่าว
6. พื้นที่จัดการประชุม
แบ่งออกเป็นภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ ภาคใต้ ภาคใต้ตอนบน หมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม โดยให้แต่ละพื้นที่ปรึกษาหารือ เลือกเจ้าภาพและสถานที่จัดการประชุม ในกรณีที่ไม่สามารถเลือกได้ ให้ที่ประชุมมีมติลงคะแนนเลือกเป็นเกณฑ์