ประกาศด่วนล่าสุด
Home » ข้อบังคับของกองทุนมิตรสัมพันธ์

ข้อบังคับของกองทุนมิตรสัมพันธ์

ข้อบังคับของกองทุนมิตรสัมพันธ์ฮากกาแห่งประเทศไทย

ข้อ1 ชื่อ “กองทุนมิตรสัมพันธ์แห่งประเทศไทย”
ข้อ2 วัตถุประสงค์
เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ฉันท์ระหว่างสมาคมฮากกาแห่งประเทศไทยและสมาคมฮากกาทั่วราชอาณาจักร ส่งเสริมวัฒนธรรมจีนและประเพณีอันดีงามของชาวฮากกา จัดตั้งกองทุนเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในการประชุมฮากกามิตรสัมพันธ์แต่ละครั้ง
ข้อ3 สถานที่ตั้ง
สำนักงานตั้งอยู่ในสมาคมฮากกาแห่งประเทศไทย เลขที่ 26 ถนนพาดสาย เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ
ข้อ 4 องค์ประกอบ
ประกอบด้วยที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ตลอดชีพ(ไม่กำหนด) ผู้ตรวจตรา 1 ตำแหน่ง ประธาน 1 ตำแหน่ง รองประธาน(ไม่กำหนด) เหรัญญิก เลขาธิการ กรรมการ
ข้อ 5 อำนาจหน้าที่
5.1.ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ตลอดชีพ
5.2. ผู้ตรวดตรา มีหน้าที่ตรวจสอบรายรับ-รายจ่ายของกองทุนและจัดการประชุมอย่างน้อยปีละครั้ง ประธาน มีหน้าที่เป็นตัวแทนของกองทุน และดูแลการดำเนินงานของกองทุน
5.3. รองประธาน มีหน้าที่เป็นผู้ช่วยประธานในการดำเนินงานต่างๆของกองทุน
5.4. เหรัญญิก มีหน้าที่ที่รับผิดชอบการเงินของกองทุน รวมทั้งดูแลรักษาตราประทับของกองทุน
5.5. เลขานุการ มีหน้าที่รับผิดชอบในเรื่องเอกสารองกองทุน
5.6. กรรมการ มีหน้าที่เข้าร่วมประชุมเกี่ยวกับเรื่องต่างๆของกองทุน
ข้อ 6 รายได้กองทุนและวิธีการใช้
6.1. เงินบริจาคที่ได้รับจากสมาคมฮากกาต่างๆและผู้มีจิตศรัทธาชาวฮากกาให้นำเข้าธนาคารและนำเงินดอกเบี้ยธนาคารมาเป็นค่าใช้จ่ายในการประชุมฮากกามิตรสัมพันธ์
6.2. ห้ามนำเงินกองทุนฯ ออกมาใช้จ่าย ให้นำเงินดอกเบี้ยธนาคารมาเป็นค่าใช้จ่ายของกองทุนฯ
6.3. คณะกรรมการกองทุนฯ สมันที่ 1 ประธานเลือกจากผู้บริจาคเงินกองทุนมากที่สุด รองประธาน 4 ท่าน เลือกจากผู้บริจาคตั้งแต่ 100,000.-บาทขึ้นไป และในการประชุมฮากกามิตรสัมพันธ์ 2 ปี ต่อครั้ง กำหนดให้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการกองทุนฯ
เหรัญญิก และเลขานุการของสมาคมฮากกาแห่งประเทศไทย ทำหน้าที่ในตำแหน่งของเหรัญญิกและเลขานุการของกองทุนฯด้วย
ข้อ 7 สวัสดิการ
7.1. ผู้มีจิตศรัทธาที่บริจาคเงินกองทุนตั้งแต่ 500,000.-บาทขึ้นไป ขอเชิญดำรงตำแหน่งที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ตลอดชีพ 100,000.-บาทขึ้นไป ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาและจะมอบโล่ประกาศเกียรติคุณในการประชุมฮากกามิตรสัมพันธ์และอยู่ในรายชื่อผู้ที่จะเลือกเป็นประธานในที่ประชุม
7.2. สมาคมฮากกาแห่งประเทศและสมาคมฮากกาทั่วราชอาณาจักรที่บริจาคเงินกองทุนตั้งแต่ 100,000.-บาทขึ้นไป ถือเป็นผู้ก่อตั้งกองทุน ให้ทำโล่ประกาศเกียรติคุณมอบให้ในการประชุมฮากกามิตรสัมพันธ์และอยู่ในรายชื่อผู้ที่จะเลือกเป็น ประธานในที่ประชุม
7.3. ท่านที่บริจาคเงินกองทุนตั้งแต่ 50,000.-บาทขึ้นไป ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาของกองทุนฯ
7.4. ท่านที่บริจาคเงินกองทุนตั้งแต่10,000.-บาทขึ้นไป ดำรงตำแหน่ง กรรมการของกองทุนฯ
7.5. การจัดพิมพ์หนังสืออนุสรณ์ การประชุมฮากกามิตรสัมพันธ์ทุกครั้ง จะลงรายนามเจ้าภาพผู้บริจาคและจำนวนเงินด้วย
ข้อ 8 การเลือกตั้ง
8.1ประธานกองทุนสามารถดำรงตำแหน่งติดต่อกัน หากได้รับการเลือกตั้งใหม่ กรณีที่ประธานไม่ดำรงตำแหน่งต่อ สามารถเลือกรองประธานขึ้นดำรงตำแหน่งประธาน
8.2. กรรมการกองทุนมีสิทธิ์ทีการเลือกตั้งและได้รับการเลือกตั้ง
ข้อ 9 อื่นๆ
9.1สมาคมที่ได้บริจาคเงินกองทุนฯในการจัดการประชุมฮากกามิตรสัมพันธ์แต่ละครั้งไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการจัดการประชุมอีก
9.2. ในการจัดการประชุมฮากกามิตรสัมพันธ์แต่ละครั้ง ให้นำเฉพาะเงินดอกเบี้ยมาใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการประชุม กรณีที่ไม่พอ ค่าใช้จ่ายส่วนที่เกินให้เจ้าภาพจัดการประชุมรับผิดชอบ(คือ สมาคมฮากกาฯ 40﹪ เจ้อภาพ 20﹪ เจ้าภาพร่วม 40﹪)
ข้อ 10 ข้อบังคับของกองทุนฯ หากมีข้อควรเปลี่ยนแปลงแก้ไข ให้เสนอที่ประชุมเพื่อดำเนินการและลงมติรับรองเป็นเอกฉันท์